• Budova sídla advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS s.r.o.

  GRMAN & PARTNERS

  Advokátska kancelária


  Široké spektrum právnych služieb najmä v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku

GRMAN & PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária

Slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky

Advokátsku kanceláriu GRMAN & PARTNERS som založil 1.1.2009 so snahou nadviazať a pokračovať v poskytovaní právnych služieb, ktorým sa venujem už od roku 1993.

Vzhľadom k svojim skúsenostiam vyplývajúcich z veľkého množstva ukončených súdnych sporov je naša advokátska kancelária schopná ponúknuť svojim klientom komplexný právny servis, počínajúc vykonaním prvého úkonu vyplývajúceho z potreby klienta a končiac úplnou realizáciou zámeru klienta.

JUDR. JOZEF GRMAN

Zakladateľ kancelárie, advokát

Spoznajte našich advokátov

Zakladáme si najmä na kvalite poskytovaných právnych služieb, ktorú dosahujeme vďaka kvalifikovanému a skúsenému tímu advokátov pôsobiacich v rámci tejto advokátskej kancelárie. Zistite o nich viac

Spoznať

Naša filozofia

Našu filozofiu staviame na štyroch základných pilieroch, ktoré nám pomáhajú doviesť klienta k úspešnému zvládnutiu právnych sporov

Kvalita služieb


Vysoká kvalita služieb je založená na profesionalite, na odborných vedomostiach aktuálnej ale aj pripravovanej legislatívy a na dlhodobých skúsenostiach v odbore.

Potreby klienta


Našim cieľom je spoznať potreby klientov, prispôsobiť sa im a profesionálne a rýchlo na ne reagovať.

Písacie pomôcky využívané v advokátskej kancelárii GRMAN & PARTNERS

Dôvera


S každým klientom sa usilujeme vybudovať si vzťah dôvery. Bez dôvery nikdy nedôjde k vzájomnej zhode medzi očakávaniami klienta a službami poskytnutými advokátom.

Vzdelávanie


Zakladáme si na vynikajúcom zabezpečení advokátskej kancelárie zahraničnými softwérmi na riadenie jej činnosti a samozrejmosťou je vysoký štandard zabezpečenia kancelárie odbornou literatúrou, publikáciami a využívaním odborných informácií prostredníctvom ASPI, EPI, obchodného vestníka, atď.

Naše služby

Vykonávame odbornú činnosť v sporových a nesporových konaniach. Poskytujeme poradenstvo a prípravu dokumentov predovšetkým v týchto právnych odvetviach:

Obchodné právo


 • nekalosúťažné konanie a ochrana hospodárskej súťaže
 • príprava a revízia obchodných zmlúv
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • príprava interných korporátnych dokumentov
 • právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
 • prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • registrácia korporátnych zmien a notifikácia príslušných štátnych orgánov
 • príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení
 • likvidácie spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra
 • vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných)
 • obchodné záväzkové právo (spisovanie zmlúv a podaní)
 • právo cenných papierov
 • sporové konania
 • investičná výstavba (spory zo zmlúv o dielo)

Občianske právo


 • podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
 • právo nehnuteľností - prevody nehnuteľností, vecné bremená, záložné právo zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní
 • záväzkové právo
 • vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečovanie záväzkov
 • nútený výkon rozhodnutia
 • dedičské právo
 • náhrada za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • ochrana osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby
 • poisťovníctvo
 • príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a zánikom občiansko-právnych záväzkových vzťahov

Právo duševného vlastníctva


 • právo duševného vlastníctva
 • ochranné známky
 • patenty a dizajny
 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch z titulu porušenia práv duševného vlastníctva vrátane zastupovanie klientov v rámci správneho súdnictva o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR

Rodinné právo


 • rozvodové konanie
 • výživné
 • zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Pracovné právo


 • príprava pracovných zmlúv
 • príprava smerníc a vnútropodnikových aktov
 • poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie klientov v pracovno-právnych sporoch, najmä v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, resp. o určenie či pracovný pomer trvá.

Trestné právo


 • podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
 • uplatňovanie nárokov poškodených

Správne právo


 • správne konanie
 • stavebné právo
 • priestupkové konanie
 • komplexné právne poradenstvo pri dispozícii so všetkými druhmi nehnuteľností
 • investičné zastupovanie
 • zastupovanie vo vzťahu ku všetkým orgánom verejnej správy ohľadom nehnuteľností
 • právne poradenstvo pri výstavbe a úprave nehnuteľností

Právo EÚ


 • analýza vplyvu práva EÚ na vnútroštátne právo, najmä ochrana práv a záujmov klientov v súdnom a správnom konaní vyplývajúcich z primárneho a sekundárneho práva EÚ
 • harmonizácia interných dokumentov klientov s právom EÚ

Náš tím

Kvalifikovaný a skúsený tím advokátov našej advokátskej kancelárie

Dohodnite si konzultáciu


Pohľad na budovu sídla advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS s.r.o. z mosta

Ako sa k nám dostanete?

Adresa: Pribinova 25, 811 09 BA

 • 01

  Zaparkujte v podzemných garážach v Eurovea (3h zadarmo) alebo na parkovisku v 1. NP v budove Panorama City s vjazdom a výjazdom z/na  Landererovu ulicu (1h zadarmo). Vojdite do budovy J&T preukážte sa na recepcii občianskym preukazom.

 • 02

  Po tom, ako obdržíte na recepcii kartu, prejdite pomocou nej cez turniket.

 • 03

  Na zariadení na stene stlačte 15. poschodie. Na displeji zariadenia sa zobrazí smer a písmeno označujúce výťah, ktorý vás odvezie pred našu kanceláriu.

GRMAN

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.