• Budova sídla advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS s.r.o.

  GRMAN & PARTNERS

  Advokátska kancelária


  Široké spektrum právnych služieb najmä v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku


GRMAN & PARTNERS, s.r.o.

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária vznikla 1. januára 2009. Kontinuálne nadviazala na poskytovanie právnych služieb JUDr. Jozefom Grmanom, jedným zo zakladateľov kancelárie, ktorý od roku 1993 poskytoval právne služby samostatne ako komerčný právnik a neskôr ako advokát.

Sme tím, ktorý je spojením skúseností, profesionality, odhodlania a nadšenia. To nám umožňuje ponúknuť klientom právne služby, ktoré zodpovedajú ich potrebám a ktorým cieľom je úspešné riešenie právnych záležitostí klientov.

Naša filozofia

Filozofia advokátskej kancelárie je založená na štyroch základných pilieroch, ktoré nám umožňujú priviesť klienta k úspešnému riešeniu jeho právnych záležitostí.

Kvalita služieb


Naše služby sú založené na profesionalite, odborných vedomostiach, dlhodobých skúsenostiach a zodpovednom prístupe.

Potreby klienta


Našim cieľom je spoznať potreby klientov, analyzovať ich a pripraviť pre klienta kvalitné riešenie jeho právnych záležitostí.

Písacie pomôcky využívané v advokátskej kancelárii GRMAN & PARTNERS

Dôvera


S každým klientom sa usilujeme vybudovať si vzťah dôvery. Bez dôvery nikdy nemôže dôjsť k vzájomnej zhode medzi očakávaniami klienta a poskytovanými právnymi službami.

Vzdelávanie


Získavanie nových odborných poznatkov a vedomostí nemôže nikdy skončiť. Plne si to uvedomujeme. Využívame najmodernejší softvér na riadenie a činnosť advokátskej kancelárie, disponujeme aktuálnou slovenskou ako aj zahraničnou odbornou literatúrou, zúčastňujeme sa odborných seminárov a konferencií organizovaných na Slovensku a v zahraničí.

Naše služby

Obchodné právo


 • právo hospodárskej súťaže
 • príprava a revízia obchodných zmlúv
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev a s tým súvisiace zmeny
 • príprava interných korporátnych dokumentov
 • právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
 • prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • registrácia korporátnych zmien a notifikácia príslušných štátnych orgánov
 • príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení
 • likvidácie spoločností, výmaz spoločností z obchodného registra
 • vymáhanie pohľadávok (peňažných, nepeňažných)
 • obchodné záväzkové právo (spisovanie zmlúv a podaní)
 • právo cenných papierov
 • sporové konania
 • investičná výstavba 

Občianske právo


 • podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • právo nehnuteľností (prevody nehnuteľností, záložné právo, vecné bremená, zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní)
 • záväzkové právo
 • vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie záväzkov
 • exekučné konanie
 • dedičské právo
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • ochrana osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby
 • poistné právo
 • príprava dokumentácie súvisiacej so vznikom, zmenou a zánikom občianskoprávnych záväzkových vzťahov

Právo duševného vlastníctva


 • ochranné známky
 • dizajny
 • zastupovanie klientov pri uplatňovaní nárokov z porušenia práv duševného vlastníctva
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach, ktorých predmetom je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Rodinné právo


 • rozvodové konanie
 • výživné
 • úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom

Pracovné právo


 • príprava pracovných zmlúv
 • príprava smerníc a vnútropodnikových aktov
 • poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch, najmä v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a nárokov vyplývajúcich z neplatného skončenia pracovného pomeru

Trestné právo


 • podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
 • uplatňovanie nárokov poškodených v trestnom konaní

Správne právo


 • správne konanie
 • stavebné právo
 • priestupkové konanie
 • komplexné právne poradenstvo pri dispozícii so všetkými druhmi nehnuteľností
 • investičné zastupovanie
 • právne poradenstvo pri výstavbe a úprave nehnuteľností

Právo EU


 • analýza vplyvu práva Európskej únie na vnútroštátne právo, ochrana práv a záujmov klientov v súdnom a správnom konaní vyplývajúcich z primárneho a sekundárneho práva Európskej únie
 • harmonizácia interných dokumentov klientov s právom Európskej únie

Náš tím

Dohodnite si konzultáciu


Pohľad na budovu sídla advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS s.r.o. z mosta

Ako sa k nám dostanete?

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

 • 01

  Zaparkujte v podzemných garážach obchodného centra Eurovea (3 hodiny parkovania zadarmo) alebo v nadzemných garážach bytového komplexu Panorama City s vjazdom z Landererovej ulice (1 hodina parkovania zadarmo).

 • 02

  Vstúpte do budovy Tower 115 a na recepcii sa preukážte občianskym preukazom. Na recepcii obdržíte návštevnícku kartu, pomocou nej prejdite cez turniket tak, že ju priložte na značku Tower 115 nachádzajúcu sa na zaradení turniketu.

 • 03

  Na elektronickom zariadení zvoľte 15. poschodie. Na displeji sa zobrazí písmeno, ktoré označuje výťah, ktorý Vás dopraví na 15. poschodie, na ktorom sa nachádza naša advokátska kancelária.

GRMAN

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.